سامانه نشر مجلات علمی پژوهشی کشور (سنم)

ایجاد شبکۀ صاحبان محتوای مجلات علمی و تاًمین نيازهاي پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی برای دسترسي به منابع اطلاعاتی ملی موجود در مجلات، مستلزم بسترسازي مناسب و مشاركت توليدكنندگان محتوا برای گردآوري، تبديل، سازماندهي، حفاظت و ارائۀ اطلاعات به شكل رقومي و چاپی در سطح ملي است تا با ارائۀ بهنگام و گستردۀ تولیدات علمی کشور، زمینۀ دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران فراهم آید.

سامانه نشر مجلات علمی پژوهشی کشور (سنم) سامانۀ شبکه ای هوشمندی است که با هدف ایجاد بستر مناسب برای تحقق اهداف فوق طراحی شده و در اختیار جامعۀ علمی کشور قرارگرفته است.این سامانه از طریق ایجاد فضایی مناسب جهت ارائۀ کلیۀ مقالات و تولیدات علمی مجلات کشور با امکانات پیشرفتۀ جستجو و نیز ارائۀ سامانۀ هوشمند مدیریت کلیۀ مراحل نشر با رعایت استاندارد واحد در تولید فنی و ارائۀ محتوا با تأکید بر حفظ مالکیت صاحبان محتوا، بر آن است تا گام بزرگی در جهت تسهیل فرآیندهای تولید، نشر و گسترش توزیع اطلاعات در فضای مجازی مجلات بردارد.

در این راستا از کلیۀ صاحبان مجلات علمی دعوت می گردد تا با عضویت در این سامانه ضمن پیوستن به شبکۀ سراسری تولیدات علمی کشور این سامانه را در اجرای بهتر و کاملتر رسالتی که بر دوش دارد، یاری نمایند.

علوم پایه، فنی و مهندسی
علوم انسانی
علوم پزشکی و محیط زیست
سایر موارد
کنفرانس ها
تست