نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران

www.isj.iup.ir

مشخصات مجله
صاحب امتیاز:

انجمن مهندسان مکانیک ایران

مدیر مسئول :

دکتر محمود یعقوبی

مدیر داخلی :

سر دبیر:

دکتر محمدرضا اسلامی

ISSN :

1605-9727

تلفن :

88938338|

نمابر :

آدرس :

تهران- خیابان سپهبد قرنی- بالاتر از چهار راه اراک- بن بست دژن- پلاک 3

نمایه :

-

تعداد شماره در سال :

4

وب سایت :

isj.iup.ir

فایلهای ضمیمه:

آخرین شماره مجله
سال : سال دوازدهم
شماره : 2
تعداد صفحات : 132
نشريه پژوهشي انجمن مهندسان مكانيك ايران