نشریه دانش آب و خاک

www.isj.iup.ir

مشخصات مجله
صاحب امتیاز:

دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز

مدیر مسئول :

علی حسین زاده دلیر

مدیر داخلی :

سر دبیر:

محمدرضا نیشابوری

ISSN :

تلفن :

04113392037|

نمابر :

آدرس :

تبریز، بلوار 29 بهمن ،خیابان جام جم، دانشگاه تبریز ، دانشکده کشاورزی ، دفتر نشریه دانش آب و خاک

نمایه :

-

تعداد شماره در سال :

4

وب سایت :

isj.iup.ir

فایلهای ضمیمه:

نشریه دانش آب و خاک