فصلنامه روابط خارجی

www.isj.iup.ir

مشخصات مجله
صاحب امتیاز:

پژوهشکده تحقیقات راهبردی

مدیر مسئول :

دکتر حسن روحانی

مدیر داخلی :

سر دبیر:

سید جلال دهقانی

ISSN :

2008-5419

تلفن :

22296494|

نمابر :

22801270

آدرس :

نمایه :

-

تعداد شماره در سال :

4

وب سایت :

www.isrjournals.ir

فایلهای ضمیمه:

آخرین شماره مجله
سال : سوم
شماره : 1
تعداد صفحات : 280
فصلنامه روابط خارجی

فصلنامه تخصصی روابط خارجی در تلاش است تا مسائل حوزه سیاست خارجی و روابط بین‌الملل که به ویژه با موضوعات و مسائل سیاست خارجی ایران در ارتباط هستند را مورد بررسی قرار دهد. این فصلنامه توسط پژوهشکده تحقیقات راهبردی به عنوان نهاد پژوهشی وابسته به مرکز تحقیقات استراتژیک منتشر می‌شود. فصلنامه روابط خارجی براساس مجوز شماره ٢٦٩٤٠١/١١/٣/٨٩ مورخ ١٥/٧/٨٩ کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای مرتبه علمی - پژوهشی می‌باشد.