مرتع

www.isj.iup.ir

مشخصات مجله
صاحب امتیاز:

انجمن مرتعداري ايران

مدیر مسئول :

مهدي بصيري

مدیر داخلی :

محمدعلی زارع چاهوکی

سر دبیر:

حسین آذرنیوند

ISSN :

2008-0891

تلفن :

7-2223044 (0261)|

نمابر :

7-2223044 (0261)

آدرس :

كرج، دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران، دفتر انجمن مرتعداري، مجله مرتع ، صندوق پستی 3158777878

نمایه :

-

تعداد شماره در سال :

4

وب سایت :

www.iransrm.ir

فایلهای ضمیمه:

آخرین شماره مجله
سال : سال چهارم
شماره : 1
تعداد صفحات : 166
مرتع